ရာဇ၀င္မ်ား


*** ရာဇ၀င္မ်ား***

*    ဖြားေတာ္မူခန္း-ေရႊမန္းတင္ေမာင္

*     ဗိမၼိသာရ-ေရႊမန္းတင္ေမာင္

*     ေလးေတာ္တင္ခန္း အပိုင္း ( ၁ )

*     ေလးေတာ္တင္ခန္း  အပိုင္း ( ၂ )

*      လယ္ထြန္မဂၤလာ အပိုင္း ( ၁ ) 

*      လယ္ထြန္မဂၤလာ အပိုင္း ( ၂ )

*     မယားအလိမၼာပုဇိကာ-ေရႊမန္းတင္ေမာင္

*     ရာဟုလာအေမြေတာင္းခန္း-စိန္ေအာင္မင္း (အပိုင္း-၁)

*     ရာဟုလာအေမြေတာင္းခန္း-စိန္ေအာင္မင္း(အပိုင္း-၂)

*    ရြဲကုန္သည္-ေရႊမန္းတင္ေမာင္


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s