ေပြးလွဆရာေတာ္-ဦးသုမနာစာရ


  *   ဥိီးသုမနာစာရ-ေပြးလွဆရာေတာ္ ( ပင္းတယ )

Download ၿပဳလုပ္ၿပီး တရားေတာ္မ်ားနာယူႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Download လုပ္ရန္ ေအာက္ပါ တရားပြဲ နာမည္မ်ားကိုႏွိပ္ပါ။

၄-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

၅-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

*   ၆-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

၇-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

*  ၈-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

၉-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

*   ၁၀-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

*   ၁၁-ေမလ-၂၀၁၀ တရားပြဲ

*   ၁၂-ေမလ-၂၀၁၀  တရားပြဲ

One comment on “ေပြးလွဆရာေတာ္-ဦးသုမနာစာရ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s