မဟာစည္ဆရာေတာ္


*******    မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေသာဘန ********

 

 

*** အနတၱလကၡဏာသုတ္ တရားေတာ္
၁။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁)
၂။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၂)
၃။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၃)
၄။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၄)
၅။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၅)
၆။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၆)
၇။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၇)
၈။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၈)
၉။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၉)
၁၀။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁၇)
***ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္ တရားေတာ္
၁။ ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္တရားေတာ္ – အပိုင္း(၁)
၂။ ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္တရားေတာ္ – အပိုင္း(၂)
၃။ ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္တရားေတာ္ – အပိုင္း(၃)
၄။ ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္တရားေတာ္ – အပိုင္း(၄)
၅။ ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္တရားေတာ္ – အပိုင္း(၅)
၆။ ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္တရားေတာ္ – အပိုင္း(၆)
၇။ ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္တရားေတာ္ – အပိုင္း(၇)
*** အေျခခံ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား
၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂)
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၃)
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၄)
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၅)
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s