ၿဖဴးဆရာေတာ္


*** ၿဖဴးဆရာေတာ္ဦးနရပတိ***

*    ၿဖဴးဆရာေတာ္-ဘာအတြက္လုပ္တာလဲတရား  အပိုင္း( ၁ )

*    ၿဖဴးဆရာေတာ္-ဘာအတြက္လုပ္တာလဲတရား အပိုင္း( ၂ )

*     ၿဖဴးဆရာေတာ္-သုဘဒါလိုမိန္းကေလးမ်ဳိး အပိုင္း(၁)

*    ၿဖဴးဆရာေတာ္-သုဘဒါလိုမိန္းကေလးမ်ဳိး အပိုငး္( ၂ )

*    ၿဖဴးဆရာေတာ္-ေသြးနဲ့ေရးတဲ့သာသနာတရား အပိုုင္း( ၁ )

*   ၿဖဴးဆရာေတာ္-ေသြးနဲ့ေရးတဲ့သာသနာတရား အပိုင္း ( ၂ )

*    ၿဖဴးဆရာေတာ္-ရတနာထိုက္တဲ့သမီးတရား အပိုင္း ( ၁ )

*   ၿဖဴးဆရာေတာ္-ရတနာထိုက္တဲ့သမီးတရား အပိုင္း ( ၂ )

*   ၿဖဴးဆရာေတာ္-ရင္၀ယ္ဆြဲရမည့္ပုလဲရတနာတရား  ( ၁ )

ၿဖဴးဆရာေတာ္-ရင္၀ယ္ဆြဲရမည့္ပုလဲရတနာတရား  ( ၂ )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s