သီတဂူဆရာေတာ္


*****သီတဂူဆရာေတာ္ အ႐ွင္ညဏိႆရ*****

*   စင္ကာပူႏုိင္ငံ( ၁၆-၀၄-၂၀၁၁)ေန့တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာတရားေတာ္

*    စင္ကာပူႏုိင္ငံ (၁၇.၀၄.၂၀၁၁) ေန့တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာတရားေတာ္

<<<  Download ၿပဳလုပ္ၿပီးနားဆင္ရန္>>>

*    အဘိဓမၼာေန့တရားေတာ္မ်ား အပိုင္း( ၁ )

*   အဘိဓမၼာေန့တရားေတာ္မ်ား အပိုင္း( ၂ )

သီတဂူဆရာေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ား

*   သိရိဓမၼာအေသာက မင္းၾကီး(အပိုင္း-၁)

သိရိဓမၼာအေသာက မင္းၾကီး(အပိုင္း-၂)

မိဘမ်ားက သားသမီးအေပါ ္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ( ၅ ) ခ်က္

>>> ၃၈ ၿဖာမဂၤလာကိုသိရွိနားလည္ေစ၇န္<<<

၃၈ျဖာမဂၤလာ နိဒါန္း (မဂၤလာတရားစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု)

*  ၁။ လူဆုိး လူမိုက္ကုိ မွီဝဲ မေပါင္းသင္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ အပိုင္း-၁ (၁-၄-၁၉၈၀)  ။  အပိုင္း-၂ (၁-၄-၁၉၈၀)

*  ၂။ ပညာရွိ လူလိမၼာကုိ မွီဝဲ ေပါင္းသင္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ အပိုင္း-၁(၄-၄-၁၉၈၀)   ။   အပိုင္း-၂ (၅-၄-၁၉၈၀)

၃။ ပူေဇာ္ထုိက္သူတုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၆-၄-၁၉၈၀)

*   ၄။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္၌ ေနျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၇-၄-၁၉၈၀)

*   ၅။ ေရွး၌ ျပဳဖူးေသာ ေကာင္းမႈ အထူးရွိျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၉-၄-၁၉၈၀)

*   ၆။ မိမိ၏ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၁၀-၄-၁၉၈၀)

*   ၇။ အၾကားအျမင္မ်ားျခင္းသည္ မဂၤလာ။   အပိုင္း-၁ (၁၁-၄-၁၉၈၀)  ။  အပိုင္း-၂ (၁၂-၄-၁၉၈၀)။

*    ၈။ စက္မႈလက္မႈ အတတ္တုိ႔ကုိ တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။  အပိုင္း-၁ (၁၄-၄-၁၉၈၀)   ။  အပိုင္း-၂ (၁၇-၄-၁၉၈၀)။

*    ၉။ လူ႔က်င့္ဝတ္ကုိ ေကာင္းစြာသင္ၾကား နားလည္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၁-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၀။ အေျပာအဆုိ ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၂၃-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၁။ အမိအဖတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၄-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၂။ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၃။ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ကင္းလ်က္ စနစ္တက် ႀကိဳးစားစူးစုိက္ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၄။ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း လႈဒါန္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၇-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၅။ ေကာင္းေသာ အက်င့္တရားကုိ က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၉-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၆။ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၃၀-၄-၁၉၈၀)။

*    ၁၇။ အျပစ္ကင္းေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၁-၅-၁၉၈၀)။

*    ၁၈။ မေကာင္းမႈကုိ စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။

*    ၁၉။ မေကာင္းမႈကုိ ကုိယ္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။

*     ၂၀။ မူးယစ္ေသစာ မေသာက္စားျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၄-၅-၁၉၈၀)။

*     ၂၁။ ကုသုိလ္တရားတုိ႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၅-၅-၁၉၈၀)။

*     ၂၂။ ႐ုိေသေလးစားထုိက္သူကုိ ႐ုိေသေလးစားျခင္း။  (၁၄-၅-၁၉၈၀)။

*     ၂၃။ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၃-၅-၁၉၈၀)။

*     ၂၄။ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၃၀-၅-၁၉၈၀)။

*     ၂၅။ သူ႔ေက်းဇူးကုိ သိျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၅-၆-၁၉၈၀)။

*     ၂၆။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ တရားနာျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၆-၆-၁၉၈၀)။

*     ၂၇။ သည္းခံျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၇-၆-၁၉၈၀)။

*     ၂၈။ ဆုိဆုံးမလြယ္သူ ျဖစ္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၈-၆-၁၉၈၀)။

*     ၂၉။ ရဟန္းသူျမတ္တုိ႔ကုိ ဖူးေျမာ္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၁၄-၆-၁၉၈၀)။

*    ၃၀။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ တရားစကား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၁၅-၆-၁၉၈၀)။

*    ၃၁။ ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၇-၆-၁၉၈၀)။

*    ၃၂။ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၈-၆-၁၉၈၀)။

*    ၃၃။ သစၥာေလးပါး တရားကုိ သိျမင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၉-၆-၁၉၈၀)။

*    ၃၄။ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္း သည္မဂၤလာ။ (၃၀-၆-၁၉၈၀)။

*    ၃၅။ ေလာကဓံတရားႏွင့္ ေတြ႔ေသာအခါ စိတ္မတုန္လႈပ္ျခင္း သည္ မဂၤလာ။ (၁-၇-၁၉၈၀)။

*    ၃၆။ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာအခါ စုိးရိမ္ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္း သည္မဂၤလာ။ (၂-၇-၁၉၈၀)။

*    ၃၇။ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ ရာဂ စေသာ ျမဴ အညစ္အေၾကး မရွိျခင္း သည္မဂၤလာ။(၃-၇-၁၉၈၀)။

*    ၃၈။ စိတ္ကုိ ပူပန္ေစေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ကင္းရာေဘး မရွိျခင္း သည္မဂၤလာ။ (၅-၇-၁၉၈၀)။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s