ဒယ္အိုးဆရာေတာ္


*****  ဦးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္)  *****

၀၁ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁)

၀၂ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၂)

၀၃ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၃)

၀၄ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၄)

၀၅ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၅)

၀၆ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၆)

၀၇ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၇)

၀၈ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၈)

၀၉ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၉)

၁၀ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၀)

၁၁ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၁)

၁၂ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၂)

၁၃ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၃)

၁၄ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၄)

၁၅ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၅)

၁၆ ။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္အပိုင္း(၁၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s