ပရိတ္ေတာ္မ်ား


*** ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္ ႏွင့္ ပရိတ္ေတာ္မ်ား ***

အာဠာနာဠိယသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*   ေဗာဇဂၤသုတ္- မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦၚ၀ိစိတၱ

*    ဓဇတ္ဂသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*    အဂၤလိမာလသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*    ခႏၵသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*     ေမာရသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*      မဂၤလသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*      ေမတၱာသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*      ပုဗၵဏသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*     0ဠသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ

*     ရတနသုတ္-မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦးစိတၱ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s