ႏွစ္ဘက္ၿမင္၀ါဒက်င့္သံုးပါ။


ဘယ္အရာပဲလုပ္လုုပ္၊ မၿပဳလုပ္ခင္မ်ားေသခ်ာစဥ္းစားဆံုးၿဖတ္ပါ။

မိမိဆံုးၿဖတ္ၿပီးလွ်င္လည္း  ေနာက္ထပ္တၾကိမ္ထပ္မံေ၀ဖန္ပါ။

အဲဒီေနာက္မွာမိမိဆံုးၿဖတ္ထားတဲ့အရာက  မွန္သလားမွားသလားဆိုတာ၊

ေသခ်ာေတြးေတာသိၿမင္သြားၿပီဆိုလွ်င္ ၊ မိမိၿ႔ပဳလုပ္မည့္ကိစၥသည္

တပါးသူအတြက္ထိခုိက္နစ္နာမွဳ    ၿဖစ္ေစမလားဆိုတာ

ႏွစ္ဖက္ၿမင္၀ါဒကုိ       က်င့္သံုးၿပီးမိမိကိုယ္ကိုဆင္ၿခင္မွဳေ၀ဖန္မွဳေတြလုပ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးမွာ   မိမိအတြက္ခိုင္မာတဲ့ေတြးေခါ ္မွုၿဖင့္ဆံုးၿဖတ္ထားသည့္

အေၿဖအတုိင္း လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s